அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

ஆறறிவு உள்ள மனிதன் செய்கின்ற செயல்களில் பாவபுண்ணியம் உண்டு என்பதை அறிவதற்கே அகத்தீசனின் ஆசி வேண்டும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News