அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

உயிர்க்கொலை தவிர்த்தல், புலால் மறுத்தல், முருகப்பெருமானை வணங்குதல், பசித்த ஏழைகளுக்கு பசியாற்றுவித்தல் இவைதான் உண்மை ஆன்மீகம் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News