அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

இதுநாள் வரையிலும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கு அருள் செய்த ஆறுமுகப் பெருமான் கல்வி அறிவு இல்லாத பாமரர்க்கும் அருள் செய்யும் காலம் வந்துவிட்டது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News