அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

இவ்வுலகினில் வெகுவிரைவில் மனிதர்கள் ஆட்சி முடிவிற்கு வந்து ஞானிகள் ஆட்சி உருவாகின்றது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News