அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

எல்லாம்வல்ல பரம்பொருள் அவரவர் செய்திட்ட பாவபுண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப நன்மையையும், தீமையையும் தந்தருள்வான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News