அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

முன்செய்த நல்வினை காரணமாக ஒரு சிலருக்கு செல்வநிலை பெருகும். அதை அறிவுடையவர் அதை மேன்மேலும் பயன்படுத்தி ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்றிக் கொள்வார்கள் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News