அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

ஒரு செயல் செய்து முடித்தால் அது பெருவாரியான மக்களினை பாதிக்கக் கூடியதாக இல்லாதவாறு உள்ள செயல்களையே செய்து முடிப்பார்கள் ஞானிகள் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News