அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

கருணையே வடிவான முருகப்பெருமானின் தொண்டர்கள்தான் அகத்தியர் முதல் வழிவழியாய் வந்திட்ட நவகோடி சித்தரிஷி கணங்கள் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News