அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

மனிதர்கள் ஆட்சியிலே என்னதான் பாடுபட்டாலும் அவர்களது உழைப்பிற்கு ஏற்ப ஆதாயம் கிடைக்காது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News