அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

ஆறறிவு உள்ள மனிதன் மற்ற உயிர்கள்படும் துன்பம் கண்டு இரங்கி உதவி செய்வதினால்தான் இவ்வுலகம் இன்றுவரை அழியாமல் இருக்கின்றது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News