அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

உலகினில் அரசியலிலும், பொருளாதாரத்தில் என எல்லா துறைகளிலும் ஊடுருவி வருகின்ற சர்வ வல்லமைகள் ஞானிகளுக்கு உண்டு என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News