அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

தொடர்ந்து ஞானிகள் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜிக்கின்ற மக்களுக்கு உயிர்க்கொலை செய்து புலால் உண்ணுகின்ற உணர்வு வராது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News