அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

கடவுளால் படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களுக்கு செய்யப்படும் தொண்டுகளே உண்மையான தொண்டாகும். அதுவே ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற உதவும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News