அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

வெகுவிரைவில் ஞானிகள் ஆட்சி வரும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News