அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

யோக, ஞான, தவம் சித்திக்கும் அன்னதானமே பிரதானமானது என்பதும் ஜீவதயவு இன்றி ஞானம் பெறவோ, தவம் செய்யவோ, யோகம் பயிலவோ, சித்தி பெறவோ முடியாது என்பதையும் அறியலாம்.

Share on:
Today News