அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

20 October 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

கடவுளால் படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களிலேயே மிக சிறந்தது மனிதன்தான் அப்படிப்பட்ட மனித இனத்திற்கு தொண்டு செய்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தால் அது கடவுளுக்கு தொண்டு செய்கின்ற வாய்ப்பாய் கருதி தொண்டு செய்கின்ற அறிவைப் பெறலாம்

Share on:
Today News