அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

22 November 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

மனிதனின் தொடர் பிறவிக்கு காரணமாய் அமைவது உயிர்கொலை, செய்வதும் ரோகித் தனமாக இருப்பதும் காரணம் என்று அறியலாம் லோபித்தனம்.

Share on:
Today News