அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

23 November 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

வாங்கும் சக்தி இல்லாத, தாங்கும் சக்தி இல்லாத மக்கள் மீது வரி சுமத்துகின்ற அரசு வெகு விரைவில் அழிந்து போகும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News