அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

2 December 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

இதுவரையிலும் இவ்வுலகை அடுத்து நடக்கப் போவதையும், நாளை என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதையும் அறியாத மக்கள் ஆட்சி செய்து இருக்கலாம், இனி இவ்வுலகம் முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானிகளால் ஆட்சி செய்யப்படும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News