அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

12 October 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

ஞானம் என்ற சொல்லே முருகப்பெருமானால்தான் வந்தது என்பதும், அதன் அடிப்படையே பிற உயிர்களின் பசிதுன்பத்தை போக்கி உயிரை மகிழ்கவிக்க கூடியதே ஞானத்தில் அடிப்படை என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள்

Share on:
Today News