அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

13 October 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

வறுமை, நோய், மனஉளைச்சல், பகை ஆகியவையெல்லாம்
வருவதற்கு காரணம் நாம் முன்செய்த பவங்களே என்று அறியலாம்

Share on:
Today News