அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

14 October 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

இகவாழ்வாகிய இல்லறத்திற்கும் பரவாழ்வாகிய துறவறத்திற்கும் தலைவன் முருகபெருமான்தான்.

Share on:
Today News