குரு வாசகம்…..

குரு வாசகம்…..

எந்த அளவிற்கு மனைவி, மக்கள், தாய் தந்தையை, உடன்பிறந்தவர்களை மகிழ்விக்கின்றானோ?
அந்த அளவிற்கு அது புண்ணியச் செயல்

Share on:
Today News