குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற விரும்பும் ஆன்மீகவாதிகள் பசித்த ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுப்பதே தன் கடமையாக கொள்ள வேண்டும்

ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற விரும்புகின்றவர்களுக்கு குருஅருள் வேண்டும். குருஅருள் இருந்தால் தான் தன்னைத் தான் அறிய முடியும்.

ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற விரும்புகிறவர்கள் அடியார் பெருமையையும், சிவனின் பெருமையையும், பேசப்படும் நூல்களை விரும்பி கற்க வேண்டும்.

Share on:
Today News