குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

உண்மைப் பொருளறிந்த ஞானிகளை உணரும் ஆற்றல் அறிவுடையோருக்கே இருக்கும்.

உயிரும் உடலும் நலமாக உள்ளபோதே கடவுளை அடையத்தக்க ஆசானை நாடி உயிரை நிலைப்படுத்திக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.

உயிரை நிலைப்படுத்திக் கொள்கின்றவன் நிச்சயம் உடம்பையும் நிலைப்படுத்திக் கொள்வான்.

Share on:
Today News