குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

ஒருவன் முற்றுப் பெரும் வரையில் அதாவது சித்தி பெறும் வரையில் மிக மிக அடக்கமாக இருக்கவேண்டும்.

Share on:
Today News