குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

உடம்பைப் பற்றி அறிகின்றவன் நிச்சயம் உயிரைப் பற்றி அறிவான்.

உயிரும் உடலும் நலமாக உள்ளபோதே கடவுளை அடையத்தக்க ஆசானை நாடி உயிரை
நிலைப்படுத்திக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.

உயிரை நிலைப்படுத்திக் கொள்கின்றவன் நிச்சயம் உடம்பையும் நிலைப்படுத்திக்
கொள்வான்.

Share on:
Today News