குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

மக்கள் தொண்டு தான் சிவ தொண்டாகும். உலக உயிரினங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு தான் சிவ தொண்டாகும்.

பிறவியை வென்றவர்கள் அத்தனைபேரும் குருஅருள் துணைக் கொண்டு ஆசையை வென்றவர்கள் ஆவார்கள்.

பிறவியை ஒழிக்க கூடிய மார்க்கத்தை சொல்லுவது தான் உண்மையான வேதமாகும்.

Share on:
Today News