குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

புண்ணியமும் பூஜையும் சேர்ந்தால் அந்த ஜென்மத்திலேயே ஞானம் கைகூடும்.
Share on:
Today News