குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

இறைவன் ஒருவன் தான், ஆனால் பல்வேறு வடிவத்தில் பல்வேறு பெயர்களால் பூஜித்து வருவார்கள். எல்லா பூஜையும் ஆதிசிவன் திருவடியையே சாரும்.

உறுதிப் பொருளாகிய உண்மைப் பொருளை அறிந்து ஆக்கம் பெற்றால்        அவர்கள் எந்த நேரத்தில் ஆசானை நினைத்தாலும் வந்து அருள் செய்வார்

Share on:
Today News