குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

சிந்தை, சொல், செயல் அனைத்தினாலும் பிறஉயிர்கள் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய அறிவைப் பெறலாம், தியாக சிந்தை வரும், பொதுநோக்கம் வரும்.
 
முருகனைப் போற்றுவோம் முக்தி சித்தி பெறுவோம்.
முருகனைப் போற்றுவோம் தயைசிந்தை பெற்று வாழ்வோம்.
Share on:
Today News