குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

தலைவன் நம்முள்ளேயுள்ள மும்மலத்தில் தான் ஒடுங்கியுள்ளார்.

நமது உடம்பிலுள்ள மும்மலமாகிய உடல்மாசு நீங்கினால் நம்முள்ளிருக்கும் தலைவன் அல்லது சிவம் வெளிப்பட்டு நமக்கு அருள்வார்.

Share on:
Today News