குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

ஒருவன் முன் செய்த நல்வினை தீவினைக்கு ஏற்றார் போல்தான் அவன் எடுத்துக் கொண்ட காரியத்தில் வெற்றி பெற முடியும்.

ஒரு மனிதன் ஞானியாக வேண்டுமெனில் ஆசான் மகான் அகத்தீசரை மனமுருகி பூசித்தால் அஷ்டசித்துக்களையும் அருளுவார்.

ஆசான் ஞானபண்டிதனால் வாசி நடத்திக் கொடுக்கப்பட்டால் அது சாகாக்கலை என்றும், சாகாக்கால் என்றும், சாகக் கல்வி என்றும் பொருள்படும்.

Share on:
Today News