குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

குரு வாசகம்…..

புண்ணியம் செய்தால் பூஜை செய்ய மனம் லயப்படும்.

ஓம் அகத்தீசாய நம

ஓம் நந்தீசாய நம

ஓம் திருமூலதேவாய நம

ஓம் கருவூர்தேவாய நம

ஓம் பதஞ்சலிதேவாய நம

ஓம் இராமலிங்கதேவாய நம

மேற்கண்ட மகான்களின் நாமத்தை ஜெபிப்பதே தவமாகும்

Share on:
Today News