குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

அகத்தீசர் திருவடியை உருகி தியானம் செய்து வந்தால் யாராலும் அடைய முடியாத மேற்கதி அடையலாம்.

அகத்தீசரை பூஜை செய்து வருகின்ற மக்களுக்கு எந்த தடைகளும் இருக்க முடியாது.

தாய் தந்தையருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்கின்றவர்களுக்குத் தான் அகத்தீசன் அருள் செய்வார்.

Share on:
Today News