குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

கடவுளை அடைவதற்கு ஞானம் வேண்டும். கடவுளைப் பற்றி அறிகின்ற அறிவுதான் ஞானமாகும்.
பிறப்பற்ற ஞானிகளிடமும், இனி பிறவாத வல்லமை உடைய ஆசான்களிடமும் கேட்டு, பிறவாமையை பெற வேண்டும்.
இனி பிறவாது இருப்பது தான் ஞானம்.
 
Share on:
Today News