குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

சற்குருவை அறிந்தவன் உடல் கூறு அறிவான். சற்குருவை அறிந்தவன் தலைவனை அறிவான்.
மாசற்ற கொள்கை என்பது இந்த உலகம் நிலையில்லாதது. இதை பயன்படுத்தி தன் ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பது மாசற்ற கொள்கை.
புண்ணியம் செய்யாமல் யாரும் ஞானியாக முடியாது. அவர்களின் நாமத்தை சொல்வதனால் நாமும் புண்ணியவானாகலாம்.
Share on:
Today News