குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

புண்ணியம் செய்யாமல் யாரும் ஞானியாக முடியாது. அவர்களின் நாமத்தை சொல்வதனால் நாமும் புண்ணியவானாகலாம்.

ஞானிகளை வணங்கும் போது செல்வம் பெருகும். தயை சிந்தை வரும்.

தன்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவன் ஞானியானால் இருபத்தியொரு தலைமுறைக்கும் நன்மை நடக்கும்.

Share on:
Today News