குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

சொர்க்க வாசல் என்பது புருவமத்தி அல்லது சுழிமுனை எனப்படும்.

பக்தியினால் தான் நம்முள்ளே உள்ள பத்தாம் வாசலாகிய சொர்க்க வாசலை அறிந்து நம்முள் பார்க்கலாம்.

Share on:
Today News