குரு வாசகம்…..

குரு வாசகம்…..

புண்ணியம் செய்கின்ற மக்களுக்கு செல்வம் பெருகும், நோயில்லா வாழ்வு உண்டாகும்.
பூஜை செய்தால் சிறந்த அறிவு இருக்கும், எதையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய சிறப்பறிவு உண்டாகும்.
Share on:
Today News