குரு வாசகம்

29 January 2019

குரு வாசகம்

பக்தி என்பதே முற்றுப் பெற்ற முனிவன் திருவடிகளைப் பற்றுவதற்குரிய அறிவு தான்.

புண்ணியம் உடல் ஆரோக்கியத்தை தரும். பக்திக்குரிய அறிவும் தரும்.

பக்தி என்பது தவம் ஆகும். தினம் பக்தி செலுத்துவது ஒரு தவம்.

Share on:
Today News