குரு வாசகம்

30 January 2019

குரு வாசகம்

துறவறம் என்பது உண்மையைப் பற்றி அறிதல், தன்னை அறிவதே துறவு.

துறவின் நோக்கமே இனி பிறவாதிருக்க வேண்டும்.

தன்னை அறிவது தான் தகைமையான அறிவு. தன்னை அறிந்தவன் தலைவனை அறிவான், தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வான்.

Share on:
Today News