குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

திருக்குறளைப் படிப்பவனுக்கு செல்வம் சேரும்.

திருக்குறளைப் படிப்பவனுக்கு உள்ளம் தூய்மையாகும்.

திருக்குறளைப் படிப்பவனுக்கு கடவுள் தன்மை தெரியும்.

Share on:
Today News