குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

உயிர் மாசற்று இருக்க வேண்டும். உடல் மாசு நீங்காமல் உயிர் மாசு நீங்காது. பக்தியும், புண்ணியத்தால் மட்டுமே உடல் மாசு நீங்கும்.

உள்ளுடம்பாகிய ஞானதேகம் ஆக்கம் பெற வேண்டுமானால் புறஉடம்பாகிய குற்றமுள்ள தேகம், காமதேகம் மெல்லமெல்ல நீங்க வேண்டும்.

உள்ளுடம்பாகிய ஜோதி உடம்பு பல கோடி யுகங்கள் வாழக்கூடியது.

 

Share on:
Today News