குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

மாதம் ஒருவருக்கு அன்னதானம் செய்வதும், புலால் மறுப்பதும் ஜீவகாருண்யத்தின் தலைமை கொள்கை.

ஒருவன் கடவுள் தன்மை அடைய வேண்டுமென்றால், தன்னைச் சார்ந்தவர்கள் மனம் மகிழும்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

கருணையே வடிவான மக்களை பூஜைசெய்ய பூஜைசெய்ய நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கும் வன்மனம் நீங்கும். கருணை உள்ளம் வரும்.

 

Share on:
Today News