குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

கருணை பொருந்திய ஞானிகளை வணங்கினால் கருணை சிந்தனை தானே வரும்.

அருள் பொருந்திய ஞானிகளை வணங்கினால் அருள் சிந்தை தானே வரும்.

அருள் என்பது கருணை என்றும், ஜீவகாருண்யம் என்றும் பொருள்படும்

அருள் சிந்தையே குடும்பத்தில் ஒற்றுமை உண்டாக்கும்.

அருள் சிந்தை உள்ள மக்கள் தான் கடவுளை அடைவார்கள்.

 

Share on:
Today News