குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

நமது எண்ணத்தை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். அன்னதானம் செய்கின்றபோது அந்த பண்பு வரும்.

அன்னதானம் செய்தால் புண்ணியமும், பக்தி செலுத்தினால் சிறப்பறிவும் உண்டாகும்.

Share on:
Today News