குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

அருள் சிந்தை இருந்தால் சிறப்பறிவு உண்டாகும்.

அருள் சிந்தை இருந்தால் உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும்.

அருள் சிந்தையே மரணமிலாப் பெருவாழ்வைத் தரும்.

Share on:
Today News