குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

திருக்குறள் கடவுளால் செய்யப்பட்டது. ஒரு வீட்டில் திருக்குறள் இருந்தால் அங்கே கடவுள் இருப்பதாக அர்த்தம்.

திருக்குறளை பார்த்தாலே புண்ணியம், தொட்டால் அதை விடப் புண்ணியம், படித்தல் அதைவிடப் புண்ணியம். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு தத்துவங்களும் திருக்குறளில் உள்ளது.

ஆசான் திருவள்ளுவரை கடவுளாக நினைத்தால் அதைவிடப் புண்ணியம். ஆசான் திருவள்ளுவரை மாபெரும் தலைவனென்றும், பரபிரம்மமென்றும் பார்க்க வேண்டும்.

Share on:
Today News