குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

ஜீவகாருண்யம் என்பது உயிர்கள் பால் கருணை என்று பொருள்படும்.

ஞானிகளின் திருவடியே நம்மை நிலை உயர்த்தும்.

புண்ணியம் செய்த மக்கள் வீட்டில் தான் திருக்குறள் இருக்கும்.

தானமும் தியானம் செய்கின்ற மக்களுக்கு புண்ணியமும் அருளும் சேரும்.

Share on:
Today News